Regulamin dla Klientów 3D Estate

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wersjami dokumentów regulujących warunki posługiwania się materiałami 3D i wirtualnymi spacerami sferycznymi (360, VR) w ramach produktu 3D Estate.

Jeśli mają Państwo jakikolwiek pytania lub wątpliwości - pozostajemy do dyspozycji: kontakt@3destate.pl

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sporządzony został przez 3D Estate spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Wyzwolenia 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000738801; NIP 635-18-48-285 (dalej jako „3D Estate sp. z o.o.”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wirtualnych spacerów (inaczej spacerów sferycznych, 360, VR), materiałów 3D i innych materiałów graficznych wchodzących w skład produktu 3D Estate.

3. Zasady określone w niniejszym Regulaminie są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
§2.

DEFINICJE

1. 3D Estate sp. z o.o. – 3D Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Wyzwolenia 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000738801; NIP 635-18-48-285 dostarczająca produkt 3D Estate;

2. Deweloper - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

I na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu lub prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość i przeniesienia tego prawa na nabywcę; lub

II. na podstawie umowy przedwstępnej zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu lub prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i nieruchomość, lub

III. na podstawie umowy przenosi na nabywcę prawo własności lokalu lub prawo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

3. Klient - Deweloper lub inny podmiot, który wspiera Dewelopera w sprzedaży Inwestycji deweloperskiej

3. Inwestycja deweloperska lub Inwestycja– budynek mieszkalny z przeznaczeniem na sprzedaż, oferowany przez Dewelopera;

4. 3D Estate – produkt dostarczany Klientowi przez 3D Estate sp. z o.o. w postaci dostępu do wirtualnych spacerów (inaczej spacerów sferycznych, 360, VR) oraz plików graficznych przedstawiających każde mieszkania Inwestycji, wraz ze wszystkimi kosztami hostingu i transferu danych wynikających z poprawnego działania w/w materiałów;

5. Materiały Dewelopera – pliki w formacie .dwg lub innym zaakceptowanym przez 3D Estate sp. z o.o. prezentujące Inwestycje.

6. Umowa - umowa zawierana przez Klienta oraz 3D Estate sp. z o.o., na podstawie której 3D Estate sp. z o.o. licencjonuje wszystkie materiały wchodzące w skład 3D Estate Klientowi, a Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w Zamówieniu, na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnego z Cennikiem znajdującym się w Zamówieniu. Umowa zawierana jest jako Umowa na czas Nieokreślony;

7. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

8. Zamówienie – zamówienie składane 3D Estate sp. z o.o. przez Klienta, na dostarczenie 3D Estate dla konkretnej Inwestycji;

9. Cennik – zestawienie opłat za korzystanie z 3D Estate;

10. Regulamin – niniejszy regulamin produktu 3D Estate dla Klientów wraz z Załącznikiem;

§3.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z 3D ESTATE

1. 3D Estate to produkt, na który składają się internetowe wirtualne spacery (inaczej spacery sferyczne, 360, VR), rzuty 3D i inne materiały graficzne powstałe w oparciu o autorskie oprogramowanie 3D Estate sp. z o.o., wraz z kosztami hostingu i elastycznego transferu wymaganymi do prawidłowego działania internetowych wycieczek VR.

2. Z 3D Estate mogą korzystać Klienci, którzy dokonali Zamówienia, przyjętego do realizacji przez 3D Estate sp. z o.o. – w trybie opisanym w § 8 ust. 1 Regulaminu .

3. 3D Estate sp. z o.o. oświadcza, iż prezentowanie przez Niego produktu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. Podpisania Zamówienia oraz dokonywania wszelkich dalszych czynności związanych z korzystaniem z 3D Estate może dokonać jedynie osoba, która jest umocowana do podpisania Zamówienia w imieniu Klienta – na podstawie przekazanego lub przesłanego drogą elektroniczną dokumentu Pełnomocnictwa.

5. Klient zobowiązany jest dostarczyć komplet materiałów niezbędnych do przygotowania 3D Estate, w szczególności rzuty mieszkań i pięter Inwestycji oraz listę wszystkich mieszkań Inwestycji objętej zamówieniem – w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez 3D Estate sp. z o.o.

§4.

OPŁATY

1. Korzystanie z 3D Estate jest odpłatne.

2. Opłatami obciążany jest Klient.

3. Wysokość opłaty abonamentowej wynika bezpośrednio z zakwalifikowania przez 3D Estate sp. z o.o. Inwestycji do jednego z predefiniowanych przedziałów wykazanych w Cenniku. W przypadku gdy Inwestycja deweloperska składa się z więcej niż jednego budynku lub budynek nie kwalifikuje się do żadnego z przedziałów wykazanych w zamówieniu, wysokość opłaty abonamentowej zostanie wyliczona poprzez podzielenie inwestycji deweloperskiej na części składowe kwalifikowalne według istniejących przedziałów Cennika.

4. Po przesłaniu podpisanego Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonywać regularnie w kolejnych 30-dniowych okresach opłat licencyjnych umożliwiających korzystanie z 3D Estate, w wysokości wynikającej z Zamówienia, na podstawie przesyłanych na wskazany adres mailowy przez 3D Estate sp. z o.o. faktur, przelewem bankowym - na rachunek bankowy Spółki: 15 1050 1399 1000 0090 3159 5706. Jest to jedyny rachunek bankowy, na który przyjmowane są wpłaty wynikające z postanowień Umowy.

5. Klient niniejszym oświadcza, iż upoważnia 3D Estate sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, bez podpisu Klienta.

6. W przypadku podpisania Zamówienia i niedostarczenia Materiałów przez Klienta w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, opłata abonamentowa jest naliczana normalnie mimo braku opracowania materiałów wchodzących w skład 3D Estate.

7. Nieterminowe przekazanie przez 3D Estate sp. z o.o. materiałów 3D Etate, będzie skutkowało przedłużeniem pierwszego okresu rozliczeniowego – relatywnie do ilości dni opóźnienia.

8. 3D Estate sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany ustalonej opłaty abonamentowej. O zmianach i terminach rozpoczęcia ich obowiązywania 3D Estate sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną i/lub listowną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

9. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przez Klienta za 3D Estate przekracza okres 30 dni, Klient wyraża zgodę na zwrot kosztów poniesionych przez 3D Estate sp. z o.o., związanych z windykacją należności, w szczególności poprzez firmę windykacyjną.

10. 3D Estate sp. z o.o. w ramach organizowanych akcji promocyjnych może oferować 3D Estate w czasie trwania takich akcji w korzystniejszej dla Klienta cenie niż wskazane w Cenniku, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu, ani również podstawy do zmiany dotychczasowej wysokości opłaty abonamentowej .

§5.

PRAWA AUTORSKIE

1. 3D Estate sp. z o.o. nie przysługują żadne prawa autorskie majątkowe do Materiałów Dewelopera

2. 3D Estate sp. z o.o. przysługują prawa autorskie majątkowe do wszystkich materiałów powstałych w ramach 3D Estate.

3. Klienci otrzymują licencję wyłączną do używania na stronie internetowej Inwestycji oraz w materiałach marketingowych i innych służących promocji Inwestycji, materiałów 3D Estate powstałych na podstawie przekazanych przez siebie Materiałów Dewelopera, przy czym okres licencji jest przedłużany przez kolejne opłaty abonamentowe.

4. Klient oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na prezentowanie Klienta oraz Dewelopera Inwestycji jako klienta 3D Estate sp. z o.o. oraz powoływanie się na łączącą Strony współpracę, jednocześnie upoważniając w tymże celu 3D Estate sp. z o.o. do posługiwania się logo i nazwą Klienta i Dewelopera, w szczególności: na stronie internetowej 3D Estate sp. z o.o. (www.3destate.pl) , jak również winnych materiałach informacyjnych i promocyjnych 3D Estate sp. z o.o., w tym także podczas spotkań i wystąpień w mediach.

5. W przypadku, gdyby okazało się, iż Klient nie posiada praw autorskich do Materiałów Dewelopera lub nazwy lub logo, o których mowa w ust. 4, a podmiot trzeci wystąpi względem 3D Estate sp. z o.o. z jakimkolwiek roszczeniem o naruszenie praw autorskich w powyższym zakresie, Klient zobowiązany jest naprawienia szkody poniesionej przez 3D Estate sp. z o.o. w związku z takim wystąpieniem oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez 3D Estate sp. z o.o. w związku z takim wystąpieniem, w tym w szczególności kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz obsługi prawnej.

§6.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące zgodności 3D Estate z Materiałami Dewelopera muszą być przesyłane do 3D Estate sp. z o.o. drogą mailową na adres kontakt@3destate.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez 3D Estate sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez 3D Estate sp. z o.o. reklamacji.
3. W przypadku, gdy złożona przez Klienta reklamacja nie będzie kompletna w stopniu umożliwiającym jest skuteczne rozpatrzenie, 3D Estate sp. z o.o. zobowiązane jest do mailowego wezwania Klienta, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji, do uzupełnienia reklamacji w sposób wyczerpujący, w szczególności poprzez wskazanie w sposób możliwie precyzyjny materiałów, w których występuje błąd. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia otrzymania uzupełnionej przez Klienta reklamacji.

§7.

POUFNOŚĆ

1. 3D Estate sp. z o.o. zobowiązane jest do zachowania poufności danych udostępnianych przez Klienta, w szczególności Materiałów Dewelopera.

§8.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY.

1. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie przez Klienta wypełnionego i podpisanego formularza Zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu i Cennika

Umowę należy uznać za niezawartą, jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, 3D Estate sp. z o.o. stwierdzi, że jego realizacja będzie w całości bądź w jakiejkolwiek części niemożliwa oraz odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji – bez konieczności wskazywania przyczyny odmowy i jednocześnie niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni , poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2. Dostarczenie materiałów wchodzących w skład 3D Estate musi zostać poprzedzone przekazaniem przez Klienta – w sposób osobisty lub za pośrednictwem drogi elektronicznej – wypełnionego i podpisanego przez Klienta Zamówienia. Wzór Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Podpisanie i wysłanie Zamówienia jest jednocześnie potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z Regulaminem oraz Cennikiem Usługi, z której chce skorzystać, a które niniejszym akceptuje.

4. Po otrzymaniu przez 3D Estate sp. z o.o. Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 1, dostarczeniu Materiałów Dewelopera oraz wniesieniu pierwszej z Opłat opisanych w §4, Klient uzyskuje licencję uprawniającą do korzystania z materiałów wchodzących w skład 3D Estate, z wyjątkiem przypadku odmówienia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez 3D Estate sp. z o.o.

5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony (Umowa na czas Nieokreślony).

6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę na czas Nieokreślony w formie pisemnej za 30-dniowym okresem wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, nie wcześniej niż po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, iż 3D Estate sp. z o.o. może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów.

7. Klient nie może wypowiedzieć Umowy w ciągu pierwszego okresu rozliczeniowego.

8.W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Klient zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z materiałów wchodzących w skład 3D Estate, w jakiejkolwiek formie, w tym również drukowanej. W przypadku naruszenia przez Klienta odnośnego obowiązku i dalszego posługiwania się jakimikolwiek materiałami wchodzącymi w skład lub powstałymi na podstawie 3D Estate, 3D Estate sp. z o.o. uprawniony jest do dalszego naliczania opłaty abonamentowej, powiększonej o karę umowną w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.. 3D Estate sp. z o.o. będzie ponadto uprawniony do dochodzenia od Klienta zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. Zobowiązanie zastrzeżone w niniejszym ustępie, ze względu na swój charakter, pozostaje w mocy pomimo wypowiedzenia Umowy.

§9.

ZMIANY REGULAMINU

1. Z ważnych przyczyn 3D Estate sp. z o.o. może dokonywać zmian w Regulaminie, w szczególności ze względów technologicznych, organizacyjnych, prawnych lub ekonomicznych.

2. Klient zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez informację mailową przesłaną na wskazany w Zamówieniu adres mailowy.

3. Zmienione postanowienia Regulaminu będą obowiązywać po upływie 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie

4. Klient w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu. W okresie wypowiedzenia spowodowanego zmianą treści Regulaminu, w relacji 3D Estate sp. z o.o. i Klienta, obowiązują postanowienia sprzed zmian.

§10.

PRAWO WŁAŚCIWE. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Klientem a 3D Estate sp. z o.o., wynikających z korzystania z 3D Estate przez Klienta, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory te rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 3D Estate sp. z o.o.

§11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu będzie (będą) całkowicie lub częściowo nieskuteczne prawnie lub okaże się niemożliwe do wykonania, to nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij formularz, odpowiemy na każde pytanie

Prosimy o podanie danych, skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Dane kontaktowe

Mikołów

Wyzwolenia 27, 43-190

Warszawa

Sarmacka 7J/8, 02-972

Bądź na bieżąco

Śledź nasze social media


3D Estate sp. z o. o.; ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów; REGON 380874316; NIP 635-18-48-285; Nr KRS 0000738801 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wysokość kapitału zakładowego 100.000,- PLN

2021 © 3D Estate

Polityka prywatności