Regulamin korzystania z wirtualnych spacerów, Modeli 360 i rzutów 3D (Wersja Regulaminu obowiązująca od dnia 31 sierpnia 2022r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wersjami dokumentów regulujących warunki korzystania z materiałów 3D i wirtualnych spacerów sferycznych w ramach produktu 3D Estate.

§1.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Produktu 3D Estate w ramach usług świadczonych przez 3D Estate spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Wyzwolenia 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000738801; NIP 635-18-48-285 (dalej jako „3D Estate”).
 2. Przez Produkt 3D Estate należy rozumieć wirtualne spacery (inaczej spacery sferyczne),Model 360 (obrotowy model mieszkania) wraz z materiałami 3D i wszelkimi innymi materiałami, w tym w szczególności materiałami graficznymi wchodzącymi w skład Produktu 3D Estate.
 3. Przez korzystanie z Produktu 3D Estate należy rozumieć korzystanie z któregokolwiek z rozwiązań wchodzących w skład Produktu 3D Estate tj. z wirtualnych spacerów, Modelu 360, materiałów 3D i innych materiałów graficznych wchodzących w jego skład lub którychkolwiek z tych produktów łącznie.
 4. Zasady określone w niniejszym Regulaminie są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) .).
 5. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 3D Estate pod adresem: www.3destate.pl/Regulamin-Spacery.pdf

  §2.

  DEFINICJE

  Deweloper - podmiot (przedsiębiorca) w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

  1. a) na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz nabywcy prawa odrębnej własności lokalu lub prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość i przeniesienia tego prawa na nabywcę; lub
  2. b) na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu lub prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i nieruchomość, lub
  3. c) na podstawie umowy sprzedaży przenosi na nabywcę prawo własności lokalu lub prawo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • Klient - Deweloper lub inny podmiot, który wspiera Dewelopera w sprzedaży Inwestycji deweloperskiej lub inny podmiot oferujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem we własnym imieniu lub na zlecenie.
  • Inwestycja deweloperska lub Inwestycja - budynki mieszkalne z przeznaczeniem na sprzedaż, oferowane przez Dewelopera, stanowiące odrębny etap inwestycji mieszkaniowej wprowadzanej lub będącej w sprzedaży
  • Materiały Dewelopera - pliki w formacie .dwg lub innym zaakceptowanym przez 3D Estate Sp. z o.o. prezentujące Inwestycje.
  • Umowa - umowa zawierana przez Klienta oraz 3D Estate na podstawie której 3D Estate licencjonuje wszystkie materiały wchodzące w skład Produktu 3D Estate Klientowi, a Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty licencyjnej w wysokości wskazanej w Zamówieniu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.
  • Zamówienie - zamówienie składane 3D Estate przez Klienta, na dostarczenie Produktu 3D Estate dla konkretnej Inwestycji
  • Regulamin - niniejszy regulamin produktu 3D Estate dla Klientów wraz z Załącznikami

  §3.

  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU 3D ESTATE

  1. Z Produktu 3D Estate mogą korzystać Klienci, którzy złożyli Zamówienie, które zostałop rzyjęte do realizacji przez 3D Estate– w trybie opisanym w § 8 ust. 1 Regulaminu.
  2. Przyjmuje się domniemanie, iż osoba podpisująca Zamówienie w imieniu Klienta posiada odpowiednie umocowanie do dokonania tej czynności w imieniu Klienta
  3. Klient zobowiązany jest dostarczyć komplet materiałów niezbędnych do stworzenia przez 3D Estate Produktu 3D Estate, w szczególności rzuty mieszkań i pięter Inwestycji, rysunki elewacji oraz przekrojów budynków wraz z listą wszystkich mieszkań Inwestycji objętej Zamówieniem – w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez 3D Estate w trybie opisanym w § 8 ust. 1 Regulaminu.

   §4.

   OPŁATY

   1. Klient uiszcza opłatę abonamentową z góry w okresach miesięcznych za korzystanie z Produktu 3D Estate. Miesięczna płatność opłaty abonamentowej skutkuje przedłużeniem licencji o której mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, na korzystanie z 3D Estate na okres jednego miesiąca.
   2. Po przesłaniu podpisanego Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonywać regularnie w kolejnych miesięcznych okresach opłat licencyjnych z góry za kolejny okres, w wysokości wynikającej z Zamówienia, na podstawie faktur wystawianych przez 3D Estate, przesyłanych na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres mailowy.
   3. Płatności z tytułu faktur należy dokonywać przelewem bankowym - na rachunek bankowy 3D Estate: 15 1050 1399 1000 0090 3159 5706. Jest to jedyny rachunek bankowy, na który przyjmowane są wpłaty wynikające z postanowień Umowy.
   4. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na wystawienie przez 3D Estate faktur VAT w formie elektronicznej, bez podpisu Klienta.
   5. Szczegółowe zasady płatności i wysokość poszczególnych opłat licencyjnych wskazane są w Zamówieniu.
   6. Opłaty podlegają waloryzacji na zasadach określonych w §10 Regulaminu. Waloryzacja nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
   7. O zmianach i terminach rozpoczęcia ich obowiązywania 3D Estate sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną i/lub listowną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

    §5.

    PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA

    1. Przekazanie do 3D Estate przez Klienta Materiałów Dewelopera oznaczać będzie udzielenie przez Klienta nieodpłatnej zgody na korzystanie przez 3D Estate z tych Materiałów w ramach świadczenia usług, w szczególności do stworzenia Produktu 3D Estate.
    2. Klient poprzez złożenie Zamówienia i przekazanie Materiałów Deweloperskich akceptuje, iż wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Produktu 3D Estate przysługują wyłącznie 3D Estate.
    3. Na korzystanie z Produktu 3D Estate stworzonego dla Klienta w ramach realizacji Zamówienia, 3D Estate udzieli Klientowi licencji wyłącznej na czas oznaczony 1 miesiąca uprawniającej do korzystania z Produktu 3D Estate na stronie internetowej Inwestycji oraz w materiałach marketingowych i innych służących promocji Inwestycji, przy czym licencja jest przedłużana na dalszy czas oznaczony 1 miesiąca pod warunkiem zapłaty przez Klienta Opłaty Abonamentowej z góry za dany miesięczny okres licencji. W przypadku braku zapłaty Opłaty Abonamentowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, licencja wygasa.
    4. Złożenie przez Klienta Zamówienia, oznaczać będzie wyrażenie zgody przez Klienta:
     a)na prezentowanie Klienta oraz Dewelopera jako klienta 3D Estate oraz powoływanie się na łączącą Strony współpracę, oraz
     b)na posługiwanie się logo i nazwą Klienta i Dewelopera, w szczególności: na stronie internetowej 3D Estate pod adresem: www.3destate.pl, jak również w innych materiałach informacyjnych i promocyjnych 3D Estate, w tym także podczas spotkań i wystąpień w mediach.
    5. W przypadku, gdyby okazało się, iż Klient nie posiada praw autorskich do Materiałów Dewelopera lub nazwy lub logo, o których mowa w ust. 4, a podmiot trzeci wystąpi względem 3D Estate z jakimkolwiek roszczeniem o naruszenie praw autorskich w powyższym zakresie, Klient zobowiązany jest naprawienia szkody poniesionej przez 3D Estate w związku z takim roszczeniem oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez 3D Estate. w związku z takim roszczeniem, w tym w szczególności kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz obsługi prawnej.

     §6.

     REKLAMACJE

     1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wyłącznie w zakresie zgodności Produktu3DEstate ze złożonym Zamówieniem, materiałem referencyjnym dostępnym na www.3destate.pl oraz przesłaną dokumentacją, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
     2. Reklamacje muszą być przesyłane w formie mailowej do 3D Estate na adres kontakt@3destate.pl lub adres osoby będącej w kontakcie z Klientem z ramienia 3D Estate.
     3. Reklamacje rozpatrywane będą przez 3D Estate w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez 3D Estate reklamacji.
     4. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: datę zgłoszenia, opis usterki, numer mieszkania, rodzaj urządzenia i przeglądarki internetowej na której korzystano z Produktu 3D Estate, gdy usterka została stwierdzona.
     5. W przypadku, gdy złożona przez Klienta reklamacja nie będzie kompletna w stopniu umożliwiającym jest skuteczne rozpatrzenie, w szczególności nie będzie zawierać elementów określnych w ustępie 4 powyżej, 3D Estate zobowiązane jest do mailowego wezwania Klienta, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji, do uzupełnienia reklamacji w sposób wyczerpujący, w szczególności poprzez wskazanie w sposób możliwie precyzyjny materiałów, w których występuje błąd. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia otrzymania uzupełnionej przez Klienta reklamacji.

      §7.

      POUFNOŚĆ

      1. 3D Estate zobowiązane jest do zachowania poufności danych udostępnianych przez Klienta, w szczególności Materiałów Dewelopera.
      2. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności informacji i danych 3D Estate, w szczególności Wyceny, informacji technicznych o działaniu Produktu 3D Estate, udostępnionych linków, haseł i innych informacji, które uzyska w ramach realizacji umowy a które nie są publicznie udostępnione na stronach internetowych 3D Estate lub innych materiałach i artykułach publikowanych od czasu do czasu przez 3D Estate.

       §8.

       ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

       1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez przesłanie przez Klienta do 3D Estate podpisanego i kompletnego Zamówienia zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Wzór Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przesłanie przez Klienta podpisanego Zamówienia (za wysłanie uważa się wprowadzenie do systemu komunikacji elektronicznej przesyłki mailowej) jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
       2. Umowę należy uznać za niezawartą, jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, 3D Estate: (i) odstąpi od realizacji Zamówienia z uwagi na okoliczności skutkujące tym, że realizacja Zamówienia będzie w całości bądź w jakiejkolwiek części niemożliwa lub (ii) odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji – bez konieczności wskazywania przyczyny odmowy i jednocześnie niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
       3. Z zastrzeżeniem ustępu 1 i 2 powyżej, po otrzymaniu przez 3D Estate Zamówienia, akceptacji Zamówienia przez 3D Estate, dostarczeniu przez Klienta Materiałów Dewelopera oraz wniesieniu pierwszej z opłat opisanych w §4 Regulaminu, 3D Estate przekaże do Klienta Produkt 3D Estate. Z dniem przekazania przez 3D Estate do Klienta Produktu 3D Estate, 3D Estate udzieli Klientowi licencji, o której mowa w §5 ust. 3 Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas realizacji Zamówienia tj. na czas obowiązywania licencji, o której mowa w §5 ust.3 Regulaminu.
       4. W przypadku rozwiązania Umowy, Klient zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z materiałów wchodzących w skład Produktu 3D Estate, w jakiejkolwiek formie, w tym również drukowanej. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższego obowiązku i dalszego posługiwania się jakimikolwiek materiałami wchodzącymi w skład Produktu 3D Estate lub powstałymi na podstawie realizacji Zamówienia przez 3D Estate, 3D Estate uprawnione jest do dalszego naliczania opłaty abonamentowej oraz do naliczenia o kary umownej w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 3D Estate będzie ponadto uprawnione do dochodzenia od Klienta zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej w wysokości faktycznie poniesionej szkody. Zobowiązanie zastrzeżone w niniejszym ustępie, ze względu na swój charakter, pozostaje w mocy pomimo rozwiązania Umowy, bez względu na przyczynę lub tryb rozwiązania.

        §9.

        ZMIANY REGULAMINU

        1. 3D Estate może dokonywać zmian w Regulaminie, w szczególności ze względów technologicznych, organizacyjnych, prawnych lub ekonomicznych. Klient składając Zamówienie akceptuje możliwość dokonywania zmian Regulaminu przez 3D Estate.
        2. Klient zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez informację mailową przesłaną na wskazany w Zamówieniu adres mailowy.
        3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zmienione postanowienia Regulaminu będą obowiązywać po upływie 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie do Klienta na adres Klienta wskazany w Zamówieniu. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu jest skuteczne dla Klienta z momentem przesłania informacji o tej zmianie zgodnie ze zdaniem poprzednim.
        4. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia przesłania mu zawiadomienia o zmianie Regulaminu odmówić akceptacji zmiany. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu następuje poprzez przesłanie przez Klienta do 3D Estate informacji mailowej o odmowie akceptacji zmiany. Brak informacji od Klienta w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu zgodnie z niniejszym ustępem oznaczać będzie akceptację zmiany Regulaminu przez Klienta.
        5. W przypadku odmowy Klienta akceptacji zmiany Regulaminu zgodnie z ustępem 4 powyżej, do Umowy zawartej między Klientem i 3D Estate zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed zmiany.
        6. W przypadku odmowy przez Klienta akceptacji zmiany Regulaminu zgodnie z ustępem 4powyżej, 3D Estate ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia przez 3D Estate Umowy zgodnie ze zdaniem poprzednim, Strony dokonają rozliczenia Umowy na dzień jej rozwiązania, w szczególności rozliczenia opłaty licencyjnej.

         §10.

         1. Waloryzacja opłaty abonamentowej jest dokonywana raz w roku, w miesiącu styczniu, z tym zastrzeżeniem, że ma ona miejsce wówczas, gdy średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok do roku) za ostatnie 12 miesięcy na koniec listopada poprzedniego roku, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, przekroczy 8% w stosunku rocznym.
         2. Z zastrzeżeniem ust1 powyżej, waloryzacja ma miejsce o średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (liczonych rok do roku) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, za ostatnie 12 miesięcy, na koniec listopada poprzedniego roku.
         3. Zawiadomienie o waloryzacji opłaty abonamentowej będzie przekazane Klientowi wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy.
         4. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, będzie przesłane na adres mailowy Klienta podany do korespondencji w sprawach związanych z realizacją zamówienia lub na adres zwyczajowo stosowany w ramach realizacji Zamówienia.

          §11.

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

          1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Klientem a 3D Estate, wynikających z korzystania z Produktów 3D Estate przez Klienta, jest prawo polskie.
          2. Strony będą dążyć do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory te rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 3D Estate
          3. W przypadku dokonania odstępstw od treści Regulaminu na korzyść Klienta z jakiegokolwiek powodu, odstępstwa takie muszą być wyraźne i będą traktowane wyłącznie jako wyjątki i nie mogą być podstawą roszczeń do ponawiania takich działań w przyszłości, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej.
          4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu będzie (będą) całkowicie lub częściowo nieskuteczne prawnie lub okaże się niemożliwe do wykonania, to nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
          5. Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016., str 1-88) zwanego dalej RODO, 3D ESTATE w wykonaniu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przedstawia Załącznik nr 2, w przypadku kiedy Klient jest osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej oraz Załącznika nr 3, który Klient zobowiązuje się przedstawić w imieniu 3D Estate wszystkim osobom fizycznym, których dane zostaną ujawnione w związku z realizacja niniejszej Umowy oraz do poinformowania wszystkich osób fizycznych o przekazaniu i przetwarzaniu ich danych osobowych przez 3D Estate.
          6. Poniższe Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
           a.wzór Zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1.
           b.Klauzula informacyjna dla Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym wspólnika spółki cywilnej stanowiący Załącznik nr 2.
           c.Klauzula informacyjna dla pracowników Klienta lub osób współpracujących z Klientem stanowiący Załącznik nr 3.
           Pobierz regulamin wraz z załącznikami

           3D Estate sp. z o. o.; ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów; REGON 380874316; NIP 635-18-48-285; Nr KRS 0000738801 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wysokość kapitału zakładowego 100.000,- PLN

           2024 © 3D Estate

           Polityka prywatności