Polityka prywatności

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), 3D Estate sp. z o. o. ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów; REGON 380874316; NIP 635-18-48-285; Nr KRS0000738801 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach kontaktowych (dalej jako: 3D Estate lub Administrator).

3D Estate zbiera i przetwarza wyłącznie dane, które posłużą do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienia, w celach przekazania informacji na temat naszych produktów i usług oraz marketingu własnych produktów.

Ujawnione przez Państwa w formularzu dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc w związku z otrzymaną od Państwa zgodą na tę formę komunikacji.

Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy do USA, na podstawie standardowych klauzul umownych.

3D Estate przetwarza ujawnione przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego dane osobowe wyłącznie do czasu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienie, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieloną odpowiedzią. Po tym czasie Państwa wystąpienia są usuwane bądź anonimizowane, a więc pozbawiane w sposób trwały wszelkich informacji, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby identyfikować Państwa z odnotowanym wystąpieniem.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się niniejszym w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania z Państwem kontaktu, którego oczekujecie wysyłając formularz.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.

Jednocześnie Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach, gdy zachodzą stosowne do tego okoliczności

przewidziane przez RODO, mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz do ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy prawa.

3D Estate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie. Korzystanie ze Strony internetowej 3D Estate oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


3D Estate sp. z o. o.; ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów; REGON 380874316; NIP 635-18-48-285; Nr KRS 0000738801 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wysokość kapitału zakładowego 100.000,- PLN

2024 © 3D Estate

Polityka prywatności